วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วยที่ 3 การประมวลผลข้อมูล

หน่วยที่ 3  การประมวลผลข้อมูล

การจัดการสารสนเทศ


1. ข้อมูลและสารสนเทศ
2. ประเภทของข้อมูล
3. การประมวลผลข้อมูล
4.  ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
5. การจัดการสารสนเทศ

6. ระดับของสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร  ตัวเลข
สัญลักษณ์พิเศษ  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว และเสียง


สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผล

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์

- คอมพิวเตอร์คืออะไร
- ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
-บทบาทของคอมพิวเตอรื

ภาระงานที่1

ให้นักเรียนทำข้อมูลส่วนตัวตามแบบที่กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารภาระงานที่ 2


ให้นักเรียนศึกษาวิธีการทำแผ่นพับจากลิงค์ข้างล่างนี้แล้วจัดทำแผ่นพับตามใบงาน

ลิงค์ที่ 1     ลิงค์ที่ 2   ลิงค์ที่ 3 

ใบงาน
ทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word
****************************************************

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำแผ่นพับเรื่อง คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ดังนี้

หัวข้อเรื่อง
1. ความหมายของคอมพิวเตอร์
2. ประเภทของคอมพิวเตอร์
3. บทบาทของคอมพิวเตอร์
4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


ลักษณะของแผ่นพับ
1. เป็นแบบพับ 3 ส่วนตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4
2. ส่วนที่ 1 เป็นหน้าปกใส่รูปภาพ  ใส่ชื่อ  ชั้น  เลขที่ ของผู้จัดทำ
3. ส่วนที่ 2 หัวข้อ ความหมายของคอมพิวเตอร์
    ส่วนที่ 3และ4 หัวข้อ ประเภทของคอมพิวเตอร์
    ส่วนที่ 5 หัวข้อ บทบาทของคอมพิวเตอร์
    ส่วนที่ 6 หัวข้อ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1. ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรตามความเหมาะสม
2. เนื้อหาค้นคว้าจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ต
3. เนื้อหาต้องมีภาพประกอบ


การส่งงาน
ให้นักเรียน Print ใส่กระดาษและพับส่งครู ก่อน Print ให้นักเรียนตรวจดูในเครื่องมือแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
การเตรียมตัวก่อนเรียน

1. นำหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่โรงเรียนแจกให้มาทุกครั้ง
2. นักเรียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกอีเมล์ของ Gmail
3. ลงทะเบียนเรียนที่ https://docs.google.com/forms/d/1SdqBqq6pKdeNkYC6evX094tvcjnsBVG2CDAMscDc764/viewform
การวัดและประเมินผล

กล่องข้อความ: เกณฑ์การวัดและประเมินผล   


อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค   80 : 20

คะแนนระหว่างภาค  80  คะแนน
หน่วยที่
คะแนน
ชิ้นงาน/แบบทดสอบ
1. เรื่องของคอมพิวเตอร์
20
1. จัดทำข้อมูลส่วนตัว 1 หน้ากระดาษ A4
2.  ทำแผ่นพับเรื่อง คอมพิวเตอร์
3. แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบ
2. การทำงานของคอมพิวเตอร์
20
1. จัดทำ PowerPoint เรื่องส่วนประกอบสำคัญพื้นฐานของ
    คอมพิวเตอร์ โดยบอกหน้าที่และอุปกรณ์ของแต่ละหน่วย
    พร้อมภาพประกอบ
2. แบบฝึกหัด
3. แบบทดสอบ
3. การประมวลผลข้อมูล
20
1. พิมพ์ตารางแสดงน้ำหนัก
2. คำนวณผลการเรียนเฉลี่ย
3. ทำแผนภูมิสรุปผลการเรียน
4. แบบฝึกหัด  5  ข้อ 
5. ทำแบบทดสอบ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
   ชีวิตประจำวัน
20
1. ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 1  เรื่อง
2. แบบฝึกหัด  5  ข้อ
3. แบบทดสอบ  
คะแนนปลายภาค  20  คะแนน  หน่วยที่  1 - 4   แบบทดสอบ


หมายเหตุ   ชิ้นงานที่มอบหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนะนำรายวิชา ง21102 (เทคโนโลยีสารสนเทศ1)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนแกลง

มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
                             การเรียนรู้    การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  

                             ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 

  
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.1
1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท
    และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1. การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย                  
    หน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า                  
    หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก 
     หน่วยความจำรอง   และหน่วยส่งออก

2. คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวย                       
    ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และ
     ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น

3. คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการ
    ทำงาน เช่น แก้ปัญหา  สร้างงาน สร้างความบันเทิง 
    ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล


2. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 
-  ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
-  ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ 
    -  ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน   
2.  เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ  เช่น
-  คุณภาพชีวิต 
-  สังคม
    -   การเรียนการสอน  
  
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
1. ข้อมูลและสารสนเทศ
    -  ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ
    การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
2. ประเภทของข้อมูล
3. วิธีการประมวลผลข้อมูล
4. การจัดการสารสนเทศ  มีขั้นตอนดังนี้
    -  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่
       การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
    -  การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็น 
       แฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล  การคำนวณ 
       และการทำรายงาน
    -  การดูแลรักษาข้อมูล  ได้แก่   การจัดเก็บ  การทำ
       สำเนา   การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล และการ  
       ปรับปรุงข้อมูล
5. ระดับของสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทำงาน  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูล  ประเภทของข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ

            โดยใช้กระบวนการทำงาน   การปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์   เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยี  สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนรู้  การทำงาน  การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ ถูกต้อง  เหมาะสม และมีคุณธรรม

โครงสร้างรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

หน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
หมายเหตุ
1. เรื่องของคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์
2. บทบาทของคอมพิวเตอร์
3. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
8
2. หลักการทำงานของ
    คอมพิวเตอร์
1. หน่วยรับข้อมูล
2. หน่วยประมวลผลกลาง
3. หน่วยความจำหลัก
4. หน่วยความจำรอง
5. หน่วยแสดงผล
10
3. การประมวลผลข้อมูล
    ให้เป็นสารสนเทศ
1. ความหมายของข้อมูล
2. ประเภทของข้อมูล
3. ความหมายของสารสนเทศ
4. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
5. ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
6. ประเภทของสารสนเทศ
7. วิธีการประมวลผลข้อมูล
8. การจัดการสารสนเทศ
9. ระดับของสารสนเทศ
10
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
    ชีวิตประจำวัน
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
8