วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์

- คอมพิวเตอร์คืออะไร
- ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
-บทบาทของคอมพิวเตอรื

ภาระงานที่1

ให้นักเรียนทำข้อมูลส่วนตัวตามแบบที่กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารภาระงานที่ 2


ให้นักเรียนศึกษาวิธีการทำแผ่นพับจากลิงค์ข้างล่างนี้แล้วจัดทำแผ่นพับตามใบงาน

ลิงค์ที่ 1     ลิงค์ที่ 2   ลิงค์ที่ 3 

ใบงาน
ทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word
****************************************************

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำแผ่นพับเรื่อง คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ดังนี้

หัวข้อเรื่อง
1. ความหมายของคอมพิวเตอร์
2. ประเภทของคอมพิวเตอร์
3. บทบาทของคอมพิวเตอร์
4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


ลักษณะของแผ่นพับ
1. เป็นแบบพับ 3 ส่วนตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4
2. ส่วนที่ 1 เป็นหน้าปกใส่รูปภาพ  ใส่ชื่อ  ชั้น  เลขที่ ของผู้จัดทำ
3. ส่วนที่ 2 หัวข้อ ความหมายของคอมพิวเตอร์
    ส่วนที่ 3และ4 หัวข้อ ประเภทของคอมพิวเตอร์
    ส่วนที่ 5 หัวข้อ บทบาทของคอมพิวเตอร์
    ส่วนที่ 6 หัวข้อ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1. ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรตามความเหมาะสม
2. เนื้อหาค้นคว้าจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ต
3. เนื้อหาต้องมีภาพประกอบ


การส่งงาน
ให้นักเรียน Print ใส่กระดาษและพับส่งครู ก่อน Print ให้นักเรียนตรวจดูในเครื่องมือแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น