วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การวัดและประเมินผล

กล่องข้อความ: เกณฑ์การวัดและประเมินผล   


อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค   80 : 20

คะแนนระหว่างภาค  80  คะแนน
หน่วยที่
คะแนน
ชิ้นงาน/แบบทดสอบ
1. เรื่องของคอมพิวเตอร์
20
1. จัดทำข้อมูลส่วนตัว 1 หน้ากระดาษ A4
2.  ทำแผ่นพับเรื่อง คอมพิวเตอร์
3. แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบ
2. การทำงานของคอมพิวเตอร์
20
1. จัดทำ PowerPoint เรื่องส่วนประกอบสำคัญพื้นฐานของ
    คอมพิวเตอร์ โดยบอกหน้าที่และอุปกรณ์ของแต่ละหน่วย
    พร้อมภาพประกอบ
2. แบบฝึกหัด
3. แบบทดสอบ
3. การประมวลผลข้อมูล
20
1. พิมพ์ตารางแสดงน้ำหนัก
2. คำนวณผลการเรียนเฉลี่ย
3. ทำแผนภูมิสรุปผลการเรียน
4. แบบฝึกหัด  5  ข้อ 
5. ทำแบบทดสอบ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
   ชีวิตประจำวัน
20
1. ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 1  เรื่อง
2. แบบฝึกหัด  5  ข้อ
3. แบบทดสอบ  
คะแนนปลายภาค  20  คะแนน  หน่วยที่  1 - 4   แบบทดสอบ


หมายเหตุ   ชิ้นงานที่มอบหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น