วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชื่อ........................
ชั้น......................
เลขที่.................... 


ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อ – สกุล.......................................ชื่อเล่น.................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................
น้ำหนัก..............................ส่วนสูง............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่บ้าน...........................................ซอย.....................................
ถนน.......................................เขต.................แขวง...........................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์บ้าน..............................โทรศัพท์มือถือนักเรียน......................
โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง..............................................
E-mail..............................    ............................Facebook……………............. ……………………..
จบ ป.6 จากโรงเรียน............................................................เกรดเฉลี่ย.................................................
ชอบเรียนวิชาอะไร (เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 วิชา)...........................................................................
ไม่ชอบเรียนวิชาอะไร.............................................................เพราะ...................................................
งานอดิเรก...........................................................ความสามารถพิเศษ................................................
อาชีพที่ใฝ่ฝัน.....................................................................................................................................

หน้าที่ความรับผิดชอบในห้องเรียน.....................................................................................................