วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกหัดเรื่อง  การจัดการสารสนเทศ
ตอนที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1.      ข้อมูล (data) คืออะไร
2.      สารสนเทศ (Information) คืออะไร
3.      การประมวลผลข้อมูล (processing) คืออะไร
4.      ข้อมูลแบ่งตามแหล่งกำเนิดได้ 2 ประเภทคืออะไรบ้าง
5.      การประมวลผลข้อมูลมี 2 วิธีคืออะไรบ้าง
6.      คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีมี 5 ข้อ คืออะไรบ้าง
7.      ลักษณะของสารสนเทศที่ดีมี 10 ข้อคืออะไรบ้าง
8.      การจัดการสารสนเทศแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คืออะไรบ้าง
9.      ระบบสารสนเทศมี 5 องค์ประกอบคืออะไรบ้าง
10.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างการประมวลผลแบบเชื่อมตรงมา 1 ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 นำตัวอักษร ก หรือ ข ใส่ในช่องว่างหน้าข้อความที่สัมพันธ์กัน
ก.      การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing)
ข.      การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (Online Processing)
1.      การคำนวณเงินค่าสินค้าของร้านสะดวกซื้อ
2.      การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
3.      ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
4.      ดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคาร
5.      เสียงเพลงจากรายการวิทยุ
6.      ค่าน้ำประปาในรอบ 1 เดือน
7.      ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน
8.      การถอนเงินโดยใช้บัตร ATM
9.      จองตั๋วเครื่องบินทางอินเทอร์เน็ต


10. 
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร