วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วยที่ 3 การประมวลผลข้อมูล

หน่วยที่ 3  การประมวลผลข้อมูล

การจัดการสารสนเทศ


1. ข้อมูลและสารสนเทศ
2. ประเภทของข้อมูล
3. การประมวลผลข้อมูล
4.  ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
5. การจัดการสารสนเทศ

6. ระดับของสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร  ตัวเลข
สัญลักษณ์พิเศษ  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว และเสียง


สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผล