วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แนะนำรายวิชา ง21102 (เทคโนโลยีสารสนเทศ1)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนแกลง

มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
                             การเรียนรู้    การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  

                             ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 

  
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.1
1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท
    และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1. การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย                  
    หน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า                  
    หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก 
     หน่วยความจำรอง   และหน่วยส่งออก

2. คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวย                       
    ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และ
     ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น

3. คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการ
    ทำงาน เช่น แก้ปัญหา  สร้างงาน สร้างความบันเทิง 
    ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล


2. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 
-  ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
-  ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ 
    -  ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน   
2.  เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ  เช่น
-  คุณภาพชีวิต 
-  สังคม
    -   การเรียนการสอน  
  
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
1. ข้อมูลและสารสนเทศ
    -  ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ
    การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
2. ประเภทของข้อมูล
3. วิธีการประมวลผลข้อมูล
4. การจัดการสารสนเทศ  มีขั้นตอนดังนี้
    -  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่
       การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
    -  การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็น 
       แฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล  การคำนวณ 
       และการทำรายงาน
    -  การดูแลรักษาข้อมูล  ได้แก่   การจัดเก็บ  การทำ
       สำเนา   การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล และการ  
       ปรับปรุงข้อมูล
5. ระดับของสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทำงาน  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูล  ประเภทของข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ

            โดยใช้กระบวนการทำงาน   การปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์   เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยี  สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนรู้  การทำงาน  การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ ถูกต้อง  เหมาะสม และมีคุณธรรม

โครงสร้างรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

หน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
หมายเหตุ
1. เรื่องของคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์
2. บทบาทของคอมพิวเตอร์
3. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
8
2. หลักการทำงานของ
    คอมพิวเตอร์
1. หน่วยรับข้อมูล
2. หน่วยประมวลผลกลาง
3. หน่วยความจำหลัก
4. หน่วยความจำรอง
5. หน่วยแสดงผล
10
3. การประมวลผลข้อมูล
    ให้เป็นสารสนเทศ
1. ความหมายของข้อมูล
2. ประเภทของข้อมูล
3. ความหมายของสารสนเทศ
4. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
5. ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
6. ประเภทของสารสนเทศ
7. วิธีการประมวลผลข้อมูล
8. การจัดการสารสนเทศ
9. ระดับของสารสนเทศ
10
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
    ชีวิตประจำวัน
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
8


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น